संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु नियम