महिला उद्घोषक

सपाय सुनतो लोग के जुहार

-आकाशवाणी चो खास कार्यक्रमरमन के गोठने आमी सपाय सुनतो लोग चो स्वागत करूंसे, मान करूंसे आजी  ‘रमन के गोठचो चैबीस नंबर चो कड़ी आय आकाशवाणी चो स्टूडियो ने माननीय मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह जी अमरलासोत

-डॉ0 साहब, जुहार कार्यक्रम ने आमी तुमचो स्वागत करूंसे रमन के गोठकार्यक्रम हरीक उदीम संगे दूय बरख पूराली, ये काजे तुमके बधाई।

मुख्यमंत्री जी

-जमाय संगी संगवारी, सियान जुआन, आया बहिन मन के मंय करेंसे जुहार।

-चैबीस कड़ी बल्लो ने चैबीस महेना आजी चैबीस नंबर चो कड़ी के तुमी सुनसास बल्लो ने ये कार्यक्रम चो दूय बरख पूरली तुमी सपाय खूबे मन लगाउन, धियान देउन मोके सुनलास, एचो काजे मंय सपाय के आपलो हिरदे ले धन्यवाद देंयसे

पुरूष उद्घोषक

-मुख्यमंत्री जी, काली 14 अगस्त के तुमी मुख्यमंत्री चो रूप ने पॉंच हजार दिन पुरायसाहास सरलगा तीन ठान कार्यकाल काजे जनता बाट ले तुमके चुनाव करतोर आउर जसन जनता मन चो आसा रहे, हुनके पूरन करतोर कोनी बले राजनेता काजे खूबे बड़े गोठ, खूबे बड़े मान होयसे खूबे झान राजनेता मन के असन तो तीन ले आगर हार बले मुख्यमंत्री बनतो मोहका मिरली से, मांतर सरलगा तीन हार कार्यकाल के सम्पूरन करतोर बाट ने पूरे जातोर, आउर सरलगा 5 हजार दिन पूरन करतोर खूबे बड़े गोठ आय, ये गोठ हिसाब ने तुमचो काय बिचार आसे

मुख्यमंत्री जी

-मुख्यमंत्री बनून 5 हजार दिन सम्पूरन करतो काजे बधाई दिलो काजे खूबे खूबे धन्यवाद।

-सत्ते पूछलो ने असन कांई सपना नी रहे, आउर असन कांई सोर उवाट बले नी रहे

-मंय एके मचो नंगत भाईग मानेंसे समझेंसे कि प्रदेश चो जनता बाट ले आरू आमचो पारटी चो मुखिया मन बाट ले मोके ये मोहका मिरली

 

-जनता चो सेवा करतो जे सपना मन ने रहे, हुनके पूरा करतोर मोहका देतो काजे मंय प्रदेश चो जनता के, मोचो मुंडी मुखिया मन के आरू सपाय कार्यकर्ता मन के मय हिरदे भीतर ले धन्यवाद दयेंसे

महिला उद्घोषक

-माननीय मुख्यमंत्री जी, सन् 2003 ने जिदल दांय तुमचो हाते सरकार ईली, उदलदांय चो समया आउर एबे चो समया-परिस्थिति ने काय काय फरक ईलीसे ?

मुख्यमंत्री जी

-एन.डी.. सरकार सन् 2000 ने तीन ठान राज्य बनाली आउर आमचो पुरखा मन चो सपना के पूरा करली मैं धन्यवाद देंयसे हुन बेरा चो प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के, जे मन छत्तीसगढ़ बनातो उवाट के पूरे आनला आउर हुन मन चो गोटोक सपना रहे कि ये राज्य खूबे बाड़ती करेदे आउर छत्तीसगढ़ के बनातो काजे गोटोक सपना, हुन सपना के पूरा करतो काजे आमी काम करूंसे, आउर मोके हरीक आसे कि आजी राज्य निर्माण चो ये हिंडतोर उवाट ने आमके जीत मिरलीसे

-सन् 2003 ने आमचो हाते कांई नी रहे आमचो पूरे चीपा चे चीपा दखा देते रहे

-एकदम बिजली चो कटौती, धान घेनतोर बले कांई उवाट हिसाब नांई, सड़क बाट मन के बले डगरातोर मसकिल रहे

-ईसकूल-कालेज, असपताल, पंचायत, आंगनबाड़ी सपाय ठान मन जतखत तसनस माहा रहे

-बाड़ती काजे नीति बले नांई, मने उवाट बले नांई जनता चो भलई काजे, गरीब चो, भूतिहार चो, किसान चो बाड़ती काजे तो कांई गोठ रहे ची नांई

-असन चीपा बेरा आमी काम के मूर करलू

-तीन ठान आंकड़ा के मंय सांगेसे, येचो ले जानूक सकासे कि हुदलदांय राज्य चो बजट सिरिप 7 हजार करोड़ रहे आउर आजी हुन 80 हजार करोड़ होउन गेली से

-जी.एस.डी.पी. 47 हजार करोड़ रहे, एबे बाड़ून भाती 250 हजार करोड़ होउन गेलीसे

-गोटोक मनुक हिसाब ने आमदानी बले 12 हजार रूपया ले आगर होउन भाती बाडुन भाती 82 हजार रूपया होउन गेलीसे

-ये (सांगलो) तीन ठान आंकड़ा ले तुमी समझूक सकास कि 5 हजार दिन ने राज्य ने कितरो फरक ईलीसे बाड़़ती होली से

पुरूष उद्घोषक

-मुख्यमंत्री जी सन् 2000 ने तो एन.डी.. सरकार विकेन्द्रीकरण काजे बल्ले सरकार के जनता लगे अमरातो काजे मध्यप्रदेश ले अलगाउन नुआ राज्य छत्तीसगढ़ बनाउन दिली मांतर तुमी सांगा कि 5000 दिन ने तुमी सरकार के जनता लगे अमरातो काजे काय करलास ?

मुख्यमंत्री जी

-अटल जी 3 ठान नुआ राज्य के बनाला, निमड़ाला आउर जिदलदांय छत्तीसगढ़ बनली, उदलदांय 16 ठान जिला एथा रला

-आमी जिला हिसाब ने सरकार चो सेवा मन के जनता लगे अमरातो काजे 11 ठान नुआ जिला मन बनालू, एचो ले बाडून भाती एबे 27 ठान जिला मन होउन गेला से

-एबे जिला, लोग मन लगे अमरली से जिला चे नांई हुनचो संगे संगे जिला प्रशासन बल्ले कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आउर जिला भीतरे काम करतोर 34 झान जिला स्तरीय अधिकारी मन के ये सुविधा मिरली से कि हुन मन आपलो जिला ने भिने भिने ठान मन ने घन घन दौरा करूक सकोत

-असनी प्रदेश भीतरे तहसील मन बले बाडून भाती 98 ले एबे 150 होउन गेलासे नगर पंचायत मन आगे 49 रला, एबे 112 होउन गेलासे नगरपालिका मन चो गेनती 28 ले बाडुन 43 होउन गेलीसे आउर नगर निगम मन एबे 10 ले आगर होउन 13 ठान होउन गेलासे

-एचो ले आउर आमी जे थाने आगर करून लागेसे असन ठान मन ने समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था बनालूसे, एचो हिसाब ने आगत ले चलेसे हुन बेवस्था तो चलेसे चे, हुनचो संगे संगे बिसेस प्राधिकरण मन बले आमी बनालू से

-बस्तर आरू दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा आरू उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण के आमी बनालू, फेर आदिवासी, अनुसूचित जाति आउर दूसर पिछड़ा ठान मन ने मूरगत ले आउर झपके झपके बाड़ती करतो बाट एबे बनून गेलीसे

-ये चार ठान प्राधिकरण मनचो बसका गोटोकमिनी कैबिनेटचो असन होयसे, जेथा अड़नाप मन के सांगतोर होयसे, फेर तुरते हुता ईलो अधिकारी आरू जनप्रतिनिधि मन मिसुन भाती फासला करसोत, काय काजे बल्ले हुन चीपा तुरते गुचुन जाओ

-असन करून आमी बाड़ती चो ठान हिसाब चो चीपा के गुचातो काजे, सपाय चो अड़नाप के गुचातो काजे आउर भिने भिने ठान मन चो हुताय चो लागतो हिसाब के दखतोर आउर चीपा मन के गुचातोर उवाट बनालो आसे

-नानी राज्य चो भेंट के रैयत लगे अमरातो ने आमचो बाट ले कांई कमी नी होलीसे

 

 

महिला उद्घोषक

-डॉक्टर साहब, 5 हजार दिन ने प्रदेश ने पढ़ई लिखई चो बेवस्ता ने काय फरक पड़लीसे ? असन काय नुआ उवाट होलीसे , जे आगत ले नी रली ?

मुख्यमंत्री जी

-पॉंच हजार दिन हिंडुन भाती आमी पढ़ाते संस्थान मन के तो खूबे आगर नुआ नुआ खोललूसे चे, पाहारले आमी बलूक सकूं कि खूबे आगर बाड़ती होलीसे

-प्राथमिक स्कूल मन आगे 13 हजार रला, एबे आगर होउन 38 हजार होउन गेलासे

-मिडिल स्कूल मन आगे 5 हजार रला, एबे साड़े 16 हजार होउन गेलासे।

-हायर सेकेण्डरी स्कूल मन 6 सौ ठान रला, एबे आगर होउन 3 हजार 715 होउन गेलासे

-गोटोक आउर फरक बीती नंगत गोठ दखा दयेसे, पाहारले हुनचो असर पीला मन ने दखा दयेसे, आउर ये असर आय-ड्राप आउट रेट ने ड्राप आउट रेट आगे 11 प्रतिशत रहे, येबे घटी होउन गोटकी प्रतिशत होउन गेलीसे

-असनी उच्च शिक्षा ने बले क्रांति होलीसे

-सन 2003 ने गोटोक बले राष्ट्रीय स्तर चो संस्थान नी रहे लोग मन पूछुआत कि नुआ राज्य बनतो के काय फायदा मिरेसे राज्य के   मंय हुन मन के सांगेसे कि जसन राज्य नी बनती, तेबे छत्तीसगढ़ के आई.आई.टी.नी मिरती, ट्रिपल आई.टी. नी मिरती , एन.आई.टी. नी मिरती एबे एम्स खोलतो काम होउन गेलीसे, आई.आई.एम. खोलतो काम होउन गेलीसे असनी भिने भिने कयेक संस्थान मन खोलतो काम मन जे होलीसे, एचो ले छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्तर ने पढ़ई लिखई काजे मान मिरली से

-आगे सरकारी महाविद्यालय मन जे सिरिप 116 ठान रला, आजी बाढुन भाती 224 ठान होउन गेलासे

-मेडिकल कॉलेज 2 ठान रहे, एबे 10 ठान आसोत

-इंजीनियरिंग कॉलेज 12 ले आगर होउन 50 ठान होउन गेलासे

-कृषि महाविद्यालय हुदलदांय सिरिप चार ठान रहे, एबे तुमी अचरिज करासे, आगर होउन एबे 21 ठान होउन गेलासे

-पॉलिटेक्निक 10 ले 51 आउर आई.टी.आई. 61 ले आगर होउन 176 होउन गेलासे

-अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास मन आउर आश्रम शाला मन 1 हजार 837 रला एबे आगर होउन 3 हजार 250 होउन गेलासे

-आमी पढ़ातोर संस्थान संगे संगे पढ़ई चो मानगुन के बले आगर करतो काम ने धियान दिलूसे

-लाफी लाफी ठान मन ने, नक्सलवादी गतिविधि चो कारन जे पीला मन चो पढ़ई ने चीपा एते रहे, हुन मन काजे आवासीय बल्ले ठाने रतो खातो संस्था मन बनालो आसे, जे थाने पड़ई तो होयसे चे, हुनचो संगे संगे असन प्रशिक्षण चो व्यवस्था आसे, जे थाने सीखून सिखतो लोग प्रतियोगी परीक्षा ने भाग धरून सफलता/जीत पाउक सकदे

-बलतोर गोठ ये आय कि पीला मन चो भविस के सुंदर बनातो काजे माय बाप आपलो घरे तो बेवस्था करसोत चे, येई सुविधा आमचो सरकारबाट ले बले होली से

-येई लागून दखूंसे कि बस्तर ले धरून सरगुजा तक आउर दूसर गांव परगना चो पीला मन खूबे झान पास होयसोत, सफल होयसोत आउर देस चो मान बीती कालेज मन ने पड़ई करसोत

-आमी सिरिप लोहो, सिरमिट, कांक्रीट ले  नी निमड़ालू, पाहारले पढ़ई लिखई चो असन सिखातोर उवाट बनालो आसे जे पड़ई चो उवाट बनालूसे पढ़लो आउर आपलो पॉंये ठिया होतोर नुआ पीड़ी बनायसे

-म्ंाय बिचार करेंसे कि 5 हजार दिन ने ये सबले बड़े उपलब्धि आय, मान चो गोठ आय

पुरूष उद्घोषक

-माननीय मुख्यमंत्री जी, सन 2003 ने प्रदेश ने आम जनता असनी लोग ले धरून किसान भाई सपायलोड शेडिंगबिजली कटौती ले परिसान रते रला, मांतर एबे बिलकुल बिजली कटौती नी होयसे पॉंच हजार दिन ने ये चमत्कार कसन ने होली ?

मुख्यमंत्री जी

-आमी राज्य ने बिजली उपजातोर, पारेषण आउर वितरण, सपाय ठान मन ने देतो काजे हरीक आउर सपाय के मया संगे देतो उवाट के धरून काम के करलू, जेचो कारन बिजली उपजातोर आगे जे 4 हजार 732 मेगावाट रहे, हुन एबे आगर होउन 22 हजार 764 मेगावाट होउन गेलीसे

-अति उच्चदाब उप-केन्द्र मन 28 ठान रहोत, हुन मन एबे 96 ठान होउन गेलासे

-ट्रांसमिशन लाइन मन चो लाम 5 हजार 205 सर्किट किलोमीटर रहे, हुन 11 हजार 522 सर्किट किलोमीटर होउन गेलीसे

-ट्रांसमिशन चो सकत सिरिप आमचो 1350 मेगावाट रहे, आजी आमचो ट्रांसमिशन सकत आगर होउन 6 हजार 350 मेगावाट होउन गेलीसे

-आमी राज्य क्षेत्र संगे संगे सार्वजनिक आरू निजी क्षेत्र चो बिजली उपजन काजे भागीदारी के बले आगर बनालूसे

-एचोले गोटोक बाटे आमी जेथा राज्य चो बावरतो काजे खूबे बिजली मिरूक धरली से, हुसने आमी दूसर राज्य मन के बले निर्यात करतो हाल ने अमरून गेलू से

-उपभोक्ता मन चो गेनती 18 लाख ले आगर होउन 42 लाख होउन गेली से

-गोटोक मनुक चो बरकरार चो बिजली खरचा आज 5000 दिन चो पाछे 350 यूनिट ले बाड़ुन 1724 यूनिट होउन गेली से, जे देश ने खूबे नंगत हाल ने गोटोक आय

-आमी किसान मन के 7 हजार पॉंच सौ यूनिट तक बिजली फोकाहा ने देउंसे

-बिजली पंप चो गेनती सिरिप 72 हजार रहे, आजी हुन 4 लाख होउन गेलीसे

-जे थाने जुना उवाट ले बिजली अमरातो काजे मसकिल होयसे, हुन बेड़ा मन ने सौर सुजला योजना उवाट हिसाब ने 51 हजार सोलर पम्प देतोर सोर संगालू से, जेथाले 12 हजार पम्प दिलो आसे

-आमी गॉव गॉव ने सौ प्रतिशत बिजली अमरातो सोर के सम्पूरन करतो ठान लगे अमरून गेलू से, आउर एतो बरख ने ये सपना बले पूरा होयदे

महिला उद्घोषक

-मुख्यमंत्री जी, तुमी अधोसंरचना विकास चो गोठ बललास असन काय कारन आसे कि 5 हजार दिन पूरे जे अंधोसंरचना दखा नी देते रह, हुन एबे दखा देयसेे ?

मुख्यमंत्री जी

-आमचो बिचार आउर काम करतोर उवाट दूसर हिसाब चो रहे

-आमी असन उवाट बनाउ रलू कि जसन अड़नाप मन चो कारन छत्तीसगढ़ प्रदेश जो जनता नंगत जीउक नी सकेसे, जे अड़नाप चो कारन बाड़ती ने अटकनी एते जायसे, जे अड़नाप मन लाखो मनुक मन चो बाड़ती ने अटकनी आनसोत, हुन अड़नाप मन के लाफी कसन करवां, असन बिचार रहे

-येई कारन आय कि आमी राज्य ने नंगत सड़क मन जो जाल ओछातोर उवाट बनालू, एचो ले आगर आर्थिक संसाधन जुहातो काजे केन्द्र ले धरून राज्य तक खूबे जोगाजतन करलू

-येई मसागत चो फल आय कि 5 हजार दिन ने 60 हजार किलोमीटर सड़क बनालू, 12सौ बड़े मंजी आरू 23 हजार ले आगर पुलिया मन बनातोर होली

-रेल लाईन कम आसे, ये आमचो राज्य चो परमुख चीपा आय

-सार्वजनिक उपक्रम बल्ले सपाय लोग चो मंजी चो बेभार के जोड़लू, एचो ले खनिज नेतो आनतो ने सायता मिरो बलते आउर लाफी गांव चो रैयत के रेलयात्रा करतो काजे, सुबिदा मिरेदे बलते

-असन उवाट करून पी.पी.पी. मॉडल बनली आउर आमी राज्य चो एबे चो रेल्वे नेटवर्क के दूय गुना ले आगर करतोर हिसाब ने पूरे इलू से

-150 बरख चो इतिहास ने प्रदेश ने सिरिप 1187 किलोमीटर रेललाइन चे रहे, मांतर आमी एचो ले आउर 13सौ किलोमीटर रेल लाईन ओछातो काजे एबे तियार आसूं 

-झपके एतो समया ने आमचो कयेक जिला मन, असन नी रदे जेथा रेल सुविधा नी रहेदे आउर ये रेल कयेक ठान जिला मन चो बाड़ती काजे संग बले देयदे

पुरूष उद्घोषक

-मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के नंगत रचनात्मक सोच बल्ले बाड़ती बीती बिचार काजे आउर नवाचार काजे गोटोक दूसर हिसाब ने पहचान मिरली से असन काय काय परमुख काम मन आत, जेके तुमी पॉंच हजार दिन चो उपलब्धि बलून सुरता संगावासे ?

 

मुख्यमंत्री जी

-मंय दूय ठान गोठ के सपाय के लेख करा, बलेंसे गोटोक आयमुख्यमंत्री खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कानूनआउर दूसर आयपैडी प्रौक्योरमेन्ट सिस्टमये दुनों योजना मन के आनून आमी छत्तीसगढ़ नेभूखके हराउन दिलूसे एबे 59 लाख माहा परिवार मन के एक रूपया किलो चाउर, आयोडीन बीती लोन, प्रोटीन बीती चना ये सपाय चो फायदा मिरेसे

-नंबर तीन आयकौशल उन्नयन कानूनजेके लागू करतो बीता आमी देस चो पहिल राज्य आंव रोजे बरख एक लाख जुआन लेकी मन के प्रशिक्षण, हुनर सिखातो काम एबे सिरिप छत्तीसगढ़ करेसे

-किसान मन के बिगर बियाज चो करजा देतो बीती योजना के दखुन दखा, येचो कारन करजा देतो राशि रूपया 150 करोड़ ले बाडुन भाती एबे 3 हजार करोड़ रूपया होउन गेलीसे , दिलो आसे

-टेमरू पाना, जेथा 5 हजार दिन ने आमी टेमरूपाना टुटातो भूति चो मोल 350 रूपया ले आगर करून 18सौ रूपया करून दिलू आउर 25सौ करोड़ रूपया दिलू बले

-‘स्वास्थ्य बीमा योजनाआमी पहिल राज्य आंव, जे सपाय 58 लाख परिवार केस्मार्ट कार्डहिसाब ने फोकाहा ने इलाज करतो सुबिदा दिलूसे गोटोक कारड हिसाब ने 30 हजार रूपया चो इलाज ये योजना ले होयसे

-महिला मन के पंचायत चुनाव ले धरून सरकारी नौकरी ने बले आरक्षण, महिला समूह मन के सिरिप 3 प्रतिशत बियाज ने करजा आरू कयेक सरकारी योजना ने हुन मन के हिसा देउन भातीमहिला सशक्तिकरणचो बड़े अभियान आमी चलाउंसे

-जुआन लोग के फोकाहा ने लेपटाप, टेबलेट, एक प्रतिशत बियाज ने करजा, बेटी मन के फोकारा ने शिक्षा असन कयेक योजना मन आसोत, जेचो ले आमचो जुआन लोग मन प्रदेश चो बाड़ती उवाट संगे मिसलासोत।

-आमी तो सरगुजा आरू बस्तर ने मेडिकल कालेज बले नवाचार संगे खोललूसे, आरू सपाय जिला मन ने लाईवलीहुड कालेज चलातोर बले आमचो नवाचार चो जीत के दखायसे

-प्र्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी गेलो तीन बरख ने कयेक नवाचार करला, जे थाने छत्तीसगढ़ पूरे आसे हुन जन धन चो खाता होओ कि मुद्रा योजना होओ, मेक इन इण्डिया होओ, स्टार्ट अप इण्डिया होओ, आवास योजना मन होओ, नाहले बीमा योजना मन होओत

-माननीय मोदी जी चो खास उवाट हिसाब ने खनिज राजस्व चो फायदा एथा चो लोग मन के देतो उवाट ने बले छत्तीसगढ़ पूरे आसे

-खनिज विकास निधि ले आमी रेल, सड़क, आरू हवाई जहाज बीती सेवा मन ने बाड़ती करूंसे

-काचो काचो नांव धरेंदे, लिस्ट खूबे लाम आसे

महिला उद्घोषक

-महोदय जी, उपलब्धि मन के जांच तो परखतो काजे खिंडिक हिसाब मन बनालो आसे गेलो 5 हजार दिन ने ये मापदंड हिसाब ने छत्तीसगढ़ चो एबे चो हाल के तुमी कसन दखासे, येके सांगा

मुख्यमंत्री जी

-कांई बले मापदंड के दखा आउर आगर करून मंय ये 5 हजार दिन ने दखा- छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य सेवा ने जे सुधार होलीसे, जे नुआ अस्पताल मन बनलासे, नुआ डाक्टर मन चो भरती होलीसे आउर जिला स्तर नेे दन्तेवाड़ा, बीजापुर आरू सु    कमा ने डाकटर मन चो भरती होली से, विशेष कार्य योजना बनाउन हुनचो असर होली से कुपोसन बले लाफी होली से आउर सबले अचरिज बीती जे आंकड़ा मन आसे, हुनके मंय तुमके सांगेसे

-पीला मन चो मृत्यु दर जे 76 रहे, हुन घटी होउन एबे 41 होउन गेली से।

-माय चो मृत्यु दर 407 से 221 होउन गेली से

-जनम दर 26 से कम होउन 23.2 होउन गेली से

-कुपोसन 52 प्रतिशत ले कम होउन 30 प्रतिशत होउन गेली से

-असनी आमी दखूक सकूं कि संस्थागत प्रसव बल्ले अस्पताल ने जेचकी होतोर 7 प्रतिशत ले आगर होउन 70 प्रतिशत होउन गेली से

-ईज़ आफ डूइंग बिजनेस ने देस ने छत्तीसगढ़ चैथा नंबर ने आसे

-आजी काली औद्योगिक निवेश के बले बाड़ती चो गोटोक मापदंड मानतोर होयसे

-मोके एक बलतो काजे हरीक लागेसे कि गेलो 4 बरख ने देस ने सबले आगर निवेश काजे प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के मिरली से

-डिजिटल इंडिया चो मापदंड ने बले आमी देस ने पूरे आसूं   - प्रशासन काजे कयेक आनलाइन सेवा मन बले चलातोर होयसे

-भारतीय रिजर्व बैंक चो एबे एबे चो रिपोर्ट हिसाब ने छत्तीसगढ़ के नंगत बनातो काजे पैसा खरचा करतो हिसाब ने छत्तीसगढ़ देस ने सबले पूरे आसे

-देेस ने बजट ने जी.एस.डी.पी. चो अनुपात ले सामाजिक क्षेत्र ने खरचा 7.9 प्रतिशतआय, पाहारले छत्तीसगढ़ ने ये प्रतिशत 15.8 प्रतिशत आसे

-असनी विकास मूलक बल्ले बाड़ती बीती काम मन ने आमचो 22.7 प्रतिशत काम करूं से, ये बले गुलाय देस चो 12.8 प्रतिशत चो औसत ले दूय गुना असन आसे

पुरूष उद्घोषक

-सपाय सुनतो लोग मन ! तुमचो गोठ मन आमके तुमचो चिठी, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर संगे संगे एसएमएस ले बले खूबे माहा मिरेसे येजो काजे तुमी सपाय के खूबे खूबे धन्यवाद ?

- पाट बले तुमी तुमचो मोबाईल चो मैसेज बॉक्स आरकेजी चो पाछे स्पेस धरून आपलो विचार के लिखून 7668-500-500 नम्बर ने पठाते राहा आउर संदेश चो सरासरी ने आपलो नांव आरू पता लिखतोर नी भुलका

मुख्यमंत्री जी

-सोशल मीडिया आरू चिठी मन ले खूबे झान सुनतो लोग आपलो गोठ के अमरालासे आउर सलाहा बले दिलासे सपाय के धन्यवाद   आजी मंय तुमी सपाय के गोटोक खास सलाहा देंयसे गोटोक खास गुहार बले सपाय के करतोर मन आसे

-खूबे झान भाई बहिन मन के आपलो हक पावतो काजे नाहले झगड़ा दंद के निपटातो काजे कोर्ट कचेरी के किंदरूक लागेसे, एचो ले खूबे समया आरू धन आरू मसागत चो बरबादी होयसे

-एचो ले बाचतो काजे लोक अदालत मन चो बेवस्था करलो आसे जे थाने कोरट चो फीस बले नी लागे आउर कांई खरचा बले नी लागे इतरो आय कि जो मामला मन ने कोरट चो फीस पटालो बले आसे, हुन बीती फीस के पक्षकार के बोहड़ातोर बले नियम आसे

-अदालत ने जे बले प्रकरण मन चलसोत, हुन मन चो निपटारा तो होयदे चे, संगे संगे असन मामला मन जे मामला मन येबे न्यायालय लगे नी अमरला से असनप्रीलिटिगेशनमामला के निपटातो काम बले लोक अदालत ने होयसे

-9 सितम्बर, ये तारीख सुरता राखा मैं फेर एक हार बलेंसे कि 9 सितम्बर ये तारीख के तुमी बिलकुल सुरता राखा 9 सितम्बर केराष्ट्रीय लोक अदालतचो आयोजन करतोर होयसे, जेथा हाजिर रहून तुमी तुमचो चीपा के गुचाउक सकासे

-एई काजे मोचो बलतोर आय, तुमी आगर ले आगर लोग ये मोहका चो लाभ के धरा, आउर झगड़ा दंद, चिंता फिकर के लाफी करून सुख संगे जीवना जीवतो बाटे हिंडते हिंडा

-अगस्त महेना धार्मिक आरू, राष्ट्रीय तिहार मन चो महेना आय

-मंय बाल गंगाधर तिलक चो पुण्यतिथि आरू रानी अवंति बाई लोधी, मदर टेरेसा, ये मन चो जनमदिन चो मोहका ने ये मन के मंय पांय पड़ेंसे ये मन  चो करलो काम आरू उदीम आमके नंगत बाट दखाते रहेदे

-ये महिना स्वतंत्रता दिवस माहा महान राष्ट्रीय परब, आरू रक्षाबंधन, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीजा तिहार, गणेश चतुर्थी, नुआखानी जसन तिहार मन चो कारन आमी सपाय के हरीक उदीम संगे संगायदे

-तुमी सपाय लोग के बधाई आरू शुभकामना देंयसे

महिला उद्घोषक

-जमाय सुनतो लोग मन, अबर पारी आयक्विजचो

-पन्दरा नंबर चो क्विज ने सवाल रहे-

-14 अगस्त 2017 के डॉ0 रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनून कितरो दिन पूरा करसोत -

-जेचो सही जवाप आय- (बी) 5000 दिन

-सबले पहिल जे पॉंच झान सुनतो लोग मन सही जवाप के पठालासोत हुन मन चो नांव आय

  1. श्री चन्द्रा कुमार पैकरा, ग्राम परसोड़ी, जिला बिलासपुर
  2. श्री पूनम दास, बुंदेली, जिला महासमुंद
  3. श्री कमलेश दास, बिलासपुर
  4. श्री चंदन सेन, पनडढा, जिला राजनांदगांव
  5. श्री पुरूषोत्तम सिन्हा, ग्राम-जामगांव, जिला गरियाबंद

 

पुरूष उद्घोषक

-जमाय सुनतो लोग मन, अबर समया आय तेबिस नंबर चो क्विज चो सवाल जो सवाल आय

-छत्तीसगढ़ शासन बाट ले जुआन लोग मन काजे कौशल प्रशिक्षण कानून कोन साल ने बनातोर होली

एचो सही जवाब  ()  2013

                    (बी)    2012

ये दुनों ने गोटोक आय

-आपलो जवाब देतो काजे, आपलो मोबाइल चो मैसेज बाक्स ने क्यू लिखा, फेर स्पेस देउन नाहले बी जे बले तुमके सही लागेसे, हुन गोटोक अक्षर के लिखून 7668-500-500 नम्बर ने पठाउन दिया संग ने आपलो नांव आरू पता लिखूक नी भुलका

-तुमी सपायरमन के गोठसुनते राहा आरू आपलो मन चो गोठ के आमके सांगते रहा एचय संगे आजी चो ये अंक के आमी एथाय सारूंसे एतो अंक ने 10 सितम्बर के तुमचो संगे होयदे फेर भेंटघाट हुतरो दिन काजे अदांय दिया आमके बिदा जुहार

--0--