‘रमन के गोठ’(हल्बी) : आकाशवाणी से प्रसारित विशेष कार्यक्रम  (12 नवम्बर 2017)

सपाय सुनतो लोग के जुहार

पुरुष उद्घोषक

- आकाशवाणी चो खास कार्यक्रम ‘रमन के गोठ‘ ने आमी सपाय सुनतो लोग चो हिरदे ले स्वागत करुंसे, मान करुंसे।

कार्यक्रम चो 27 नवम्बर को कड़ी काजे आकाशवाणी चो स्टूडियो ने माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अमरलासोत।

- डॉ. साहब, जुहार, खुबे खुबे स्वागत करुंसे तुमचो ये कार्यक्रम ने।

मुख्यमंत्री जी

- तुमके आरु सपाय सुनतो लोग के धन्यवाद।

- तुमचो करलो मसागत आरु मन करतो कारण ये कार्यक्रम सरलगा चलेसे। मोके हरिक आसे कि ये कार्यक्रम के सुनुन खुबे झान सुनतो लोग मन आरु बड़े पद ने बसलो लोग मन मोचो संगे चारचा करसोत। आपलो सलाहा पठासोत आरु आपलो मन हिसाब ने उवाट मन के एथा संगातोर गोठ बले बलसोत।

-एबे एक नवम्बर ले पांच नवम्बर तक प्रदेश ने हरीक-उदीम संगे राज्योत्सव मनातोर होली।

-माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आरु उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू जी राज्योत्सव ने एऊन ये आयोजन चो मान के बड़ाला।

- प्रदेश चो सपाय जिला मन ने 3 नवम्बर के जिला स्तरीय राज्योत्सव चो आयोजन होली। ये आयोजन ने तुमी सपाय सामिल होलास, येई लागुन गुलाय प्रदेश ने हरिक उदीम दखा दयेसे।

- एचो ले आमके गोटोक बाटे जेथा आपलो जुना उपलब्धि मन के दखूक तो मिरली, हुताय दूसर बाटे नुआ सोर बाटे पूरे एउन हिंडतोर संकलप बले मंजबूत होली से।

महिला उद्घोषक

- माननीय मुख्यमंत्री जी, धान बोनस तिहार आरु राज्योत्सव चो पाछे राज्य ने एबे आउर कयेक तिहार मन होतो बाचली से। किसान मन काजे धान घेनतोर उवाट सबले बड़े तिहार आय, काय काजे बल्ले एचो ले हुन मन के आपलो बरककार चो तप, मसागत आरु कमानी धंधा चो फायदा मिरेसे। ये हिसाब ने तुमी आमचो सुनतो लोग के कांई गोठ सांगासे?

मुख्यमंत्री जी

खरीफ 2017 बतर ने होलेा धान फसल के घेनतोर समया एबे अमरलीसे। आमी एचो काजे जमाय बेवस्था बनालूसे आरु एबे 15 नवम्बर ले समर्थन मोल ने धान के घेनतोर मूर होयदे, जे 31 जनवरी 2018 तक चलेदे।

-किसान भाई बहिन मन के आपलो धान के धरुन खूबे लाफी नी जाऊक लागो, एई काजे खूबे माहा धान घेनतोर केन्द्र मन खोललो आसे।

 

- असन औसत हिसाब ले दखलो ने साढ़े पांच ग्राम पंचायत चो मंजी गोटोक धान खरीदी केन्द्र आसे।

- आगे सोजे एक हजार धान खरीदी केन्द्र मन रला, जेके आमी आगर करुन 1 हजार 992 करुन दिलूसे, बललो ने दूय गुना धान खरीदी केन्द्र मन ने धान घेनतोर उवाट एबे होलीसे।

- आमी धान घेनतोर आरु हुनचो पयसा देतोर खुबे नंगत पारदरसी बेवस्था बनालूसे, एचोले काय होयदे कि जे दिन धान घेनतोर होयदे, हुनी दिन किसान भाई चो बैंक खाता ने पैसा अमरुन जायदे आऊर ये हिसाब ने तुरते किसान भाई मन ये पयसा के उपयोग बले करुक सकोत।

- ए हार धान बिकतो काजे गेलो बरक ले आऊर एक लाख दुय हजार ले आगर किसान मन पंजीयन करालासे। असन करुन एबे धान बिकतो लोग चो गेनती 15 लाख 79 हजार होऊन जायदे, जे इतरो दिन चोे सबले आगर गेनती आय।

- ये बरक धान चो समर्थन मोल के 80 रुपया कुंटल हिसाब ने आऊर आगर करलूसे। ये हिसाब ने मोट बीती धान के 1550 रुपया कुंटल हिसाब ने आरु पातर धान ने 1590 रुपया कुंटल हिसाब ने घेनतोर होयदे, जेचो पयसा बले तुरते देतोर होयदे आऊर पाछे 2018 ने गोटोक कुंटल हिसाब ने 300 रुपया बोनस बले देतोर होयदे। असन करुन गोटोक कुंटल हिसाब ने किसान मन के 1900 रुपया माहा पयसा मिरुक सकेदे।

- असन करुन गोटोक फसल चो पयसा दूय हार मिरेदे, जे पहिल हार मोल चो हिसाब ने आरु पाछे बोनस चो हिसाब ने देतोर होयदे।

- मंय किसान भाई-बहिन मन के बलेंसे कि हुन मन धान के सुखाऊन भाती फेर नंगत साफ-सफाई करुन समिति थाने बिकतो काजे आनोत, एचो ले हुन मन के खरीदी केन्द्र मन ने सुबिधा होयदे।

- धान घेनतोर केन्द्र मन ने किसान मन चो सुबिधा आरु मान के सपाय धियान देओत, असन सपाय समिति मन के सांगलो आसे।

पुरुष उद्घोषक

-माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश ने जोंदरा चो रकबा बले सरलगा बाड़ते जायसे। तुमी समर्थन मोल ने जोंदरा घेनतोर जाहला बले करलासाहास, जाले काय जोंदरा घेनतो काजे बले कांई खास बेवस्था करलो आसे?

मुख्यमंत्री जी

- जे थाने धान नी होये, हुता जोंदरा चो कमानी बाड़ते जायसे। आगर करुन आमचो आदिवासी रतो ठान मन ने जोंदरा फायदा काजे गोटोक नंगत उपजन आय।

-जोंदरा घेनतोर काम साढे़ छै मईना तक होयदे, जे 15 नवम्बर 2017 ले धरुन 31 मई 2018 तक होयदे।

- ये बरख जोंदरा घेनतोर मोल 1365 रुपया गोटोक कुंटल ले आगर करुन 1425 रुपया गोटोक कुंटल करुन दिलो आसे, बललो ने जोंदरा चो मोल के बले 60 रुपया गोटोक कुंटल हिसाब ने आगर करलूसे।

-जसन धान घेनतोर बेवस्था करलो आसे, हुनी केन्द्र मन ने जोंदरा बले घेनतोर होयदे आरु मोल चो पयसा बले किसान मन चो खाता ने तुरते पठातोर होयदे।

 - प्रदेश ने जोंदरा चो रकबा आरु उपजन बाड़लीसे, एचो फायदा बले किसान भाई मन के मिरेदे।

 

महिला उद्घोषक

- डॉ. साहब, धान घेनतोर तिहार चो मंजी तुमी गोटोक आऊर तिहार चो जाहला करलासाहास। टेमरु पाना बोनस तिहार। किरपा करुन ये गोठ के बले आमचो सुनतो लोग के सांगा।

मुख्यमंत्री जी

- छत्तीसगढ़ चो मैदानी ठान मन ने जीवना काजे फसल कमानी धान आय, आउर रान बन ठान, आदिवासी आगर रतो ठान मन ने जीवना काजे कमानी टेमरु पाना आय।

- आमी समर्थन मोल ने धान घेनतोर आरु किसान मन के बोनस देतो बेवस्था करुन 14 लाख माहा किसान मन के नुआ सकत तो दिलू से, संगे-संगे इतराहानी लोग के, वनवासी, आदिवासी परिवार मनके टेमरुपाना टुटातोर धंधा ने फायदा देतोर उवाट बले बनालूसे।

- बस्तर, सरगुजा संभाग संगे संगे खिंडिक माहा राजनांदगांव, बालोद, कबीरधाम, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये सपाय जिला मन ने बले टेमरु पाना होयसे, जेचो जुहातोर आरु बिकरी चो फायदा हुता चो गांवकारी रैयत के मिरेसे।

- 14 लाख माहा परिवार चो जीवना चो मूर धंधा टेमरुपाना आय। ये गोठ के लेख करुन आमी टेमरुपाना के जुहातोर मसागत चो मोल 450 रुपया गोटोक मानक बोरा ले आगर करते गेलू, जेके आगर करते करते 1500 आरु 1800 रुपया तक आनू रहूूं। एबे नुआ बतर काजे आमी टेमरु पाना जुहातोर मोल 2500 रुपया गोटोक मानक बोरा करतोर हिसाब बनालूसे।

- असन करुन आमी टेमरु पाना जुहातोर मसागत मोल 555 प्रतिशत नाहले बलूक सकूं कि साढ़े पांच गुना आगर करुन दिलूसे।

- गोटकी हार ने 700 रुपया गोटोक मानक बोरा हिसाब ने मोल के आगर करतोर गोटोक खूबे बड़े कीर्तिमान आय, जेचो कारन टेमरुपाना जुहातो लोग मन के एबे गोटोक तिहाई ले आगर पयसा मिरुक सकेदे।

-धान चो माहा, आमी टेमरु पाना जुहातो लोग के बले बोनस देऊंसे। बरख 2016 चो टेमरु पाना बोनस चो पयसा 274 करोड़ 38 लाख रुपया देतोर आसे। ये पयसा 901 ठान समिति मन चो भीतरे काम करसोत असन 14 लाख टेमरु पाना जुहातो लोग मन के मिरेदे।

- आमी टेमरु पाना बोनस तिहार मनातो फासला बले करलू से, जे 1 दिसम्बर ले 10 दिसम्बर तक होयदे। ये तिहार ने सोजे बोनस चे बाटतोर नी होयदे, पाहारले वनवासी मन चो जीवना ने बदलाव आनतो बीती योजना मन चो परचार परसार बले करतोर होयदे। हितग्राही मन के योजना मन चो फायदा बले देतोर होयदे।

- आमी जेबे टेमरु पाना जुहातो लोग मन के ‘चरण पादुका‘  देतो गोठ बलू रहूं। उदल दांय खूबे झान लोग मन येके खूब हांसून बले रला। मोचो बलातोर आय कि

जाके पैर फटे बिबाई,

वो क्या जाने पीर पराई।

- रान बन ने जिदल दांय पांय ने कांटा गड़ेसे, तेबे हुनचो भयंकार दुखा उठेसे, हुन तुरते नी उठे, हुन दुखा घन घन थेबुन थेबुन उठुआय, काय काजे कि गोटोक दिने पांय ने कांटा गड़ली, जाले दूसर दिने रान ने जातो ले छुटी मिरुन जायदे, असन नुहाय। आऊर फेर घन घन घाव होऊन जायसे, घाव आगर होउन जायसे, गोखरु होऊन जायसे।

- आमी टेमरु पाना टुटातो लोग मन चो पांय के घाव आरु दुख ले बचातो काजे चरण पादुका दिलु, तेबे हुन मन के कितरो अस्तीर लागली होती, येके हुनी मन सांगुक सकोत।

- एई काजे आमी रोजे बरक चरण पादुका देऊंसे। ये बरख बले देवां।

- असन डांकहा पकाऊन आमी आदिवासी-वनवासी भाई-बहिन मन चो बिसवास के पावलूसे।

- येई कारन आय कि आजी टेमरुपाना जुहातो लोग मन चो परिवार ने पड़तो काजे, नंगत देंह पांय काजे, बाड़ती काजे चेततोर काम होली से।

- आमचो ‘प्रयास‘ विद्यालय मन ने टेमरु पाना जुहातो लोग मन चो पीला मन बले रसोत, पड़सोत, कोचिंग पावसोत, आऊर कयेक झान पीला मन मेडिकल आरु इंजीनियरिंग कालेज बले अमरलासोत।

- नारायणपुर जिला ने गोटोक नानी असन गांव आसे, गढ़बेंगाल, जेथा लखेश्वर प्रधान टेमरु पाना टुटाऊन आपलो जीवना के चलाऊआय। लखेश्वर चो बेटा विमल कुमार एबे सरकारी मेडिकल कॉलेज ने पड़ेसे।

- नारायणपुर जिला चो केसरु उसेंडी चो बेटी लक्ष्मी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज ने बीई करेसे। एई जिला चो धौड़ाई गांव चो श्रीमती छम्मा बाई चो बेटा वेदप्रकाश बेलसरिया, एड़का गांव चो जग्गु राम दुग्गा चो बेटी कुमारी रनाय दुग्गा, बालोद जिला चो बड़भूम चो रामूलाल चो बेटा इंद्रजीत, रायगढ़ जिला चो झगरपुर चो बालमुकुंद चो बेटा राधेश्याम, बिलासपुर जिला चो जगमोहन सिंह चो बेटा आंदोलन सिंह, चोटिया चो वीरेन्द्र कुमार चो बेटा गणेश कुमार, पालीबूढ़ापारा चो जगतपाल चो बेटी चित्रलेखा, बांधापारा चो सुभाष राव जो बेटा देवदत्त राव, जटगा चो कृपाल सिंह चो बेटी कुमारी उमा, बलौदाबाजार जिला चो बल्दाकछार चो परमानंद चो बेटा लक्ष्मी नारायण, जसन दरजन माहा पीला मन इंजीनियरिंग कालेज ने एबे पड़ई करसोत।

- असनी खूबे माहा पीला मन चो बी.एस.सी एग्रीकल्चर, बी.एस.सी. नर्सिंग, आरु दूसर व्यावसायिक पाठ्यक्रम काजे चुनाव होली से।

- गोटोक नानी असन गांव नाहले कस्बा चो कोनी परिवार चो पीला जेबे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग नाहले दूसर कालेज मन ने पड़ुक जायसे, तेबे हुता तिहार माहा दखा देयसे। जेचो असर लगे-लगे चो कयेक गांव मन ने होयसे। असन करुन आदिवासी अंचल ने गोटोक खूबे बड़े क्रांति मूर होली से। जेके मूर हुता चो पीला मन करला से। मोचो मानतोर आय कि ये पीला मन आपलो परिवार, समाज आरु गांव चो जीवना के बदलून देदे।

- एतो समया ने टेमरु पाना जुहातो लोग मन चो पीला मन बड़े बड़े अधिकारी बनून एदे।

ये उपलब्धि मन के दखुन आमी हरिक होऊंसे आऊर आमके घन घन सांगतो मन करेसे कि आमी टेमरुपाना जुहातो लोग मन काजे काय करलू।

- तेरा बरख ने आमी 1 हजार 842 करोड़ रुपया टेमरुपाना जुहातोर मोल दिलू से।

- 1 हजार 235 करोड़ रुपया चो बोनस दिलू से।

- टेमरु पाना जुहातो परिवार चो पीला मन के रोजे बरक 5 करोड़ रुपया माहा छात्रवृत्ति बले देतोर होयसे।

 - टेमरु पाना जुहातो परिवार चो मुखिया चो मरनी होतो के हुनचो आसरा चो लोग मन के निःशुल्क बलले फोकाहा ने जनश्री बीमा योजना हिसाब ने पैसा कौड़ी चो सायता देतोर होयसे।

- 3 लाख 63 हजार ले आगर परिवार मन के वन अधिकार मान्यता पत्र देतोर होलीसे।

- 12 हजार माहा सामुदायिक वन अधिकार पत्र देतोर होलीसे।

- खेती कमानी काजे वनवासी परिवार के 2 लाख 58 हजार हेक्टेयर भूंई देतोर होलीसे।

- टेमरु पाना संगे संगे टोरा, सरगी-बीचा, चिरौंजी, टाकू, हिरला, लाख, रंगीनी, लाख कुसमी आरु तेतर के बले समर्थन मोल ने घेनतोर बेवस्था करलो आसे, जेचो ले वनवासी मन चो घरे 100 करोड़ रुपया ले आगर रुपया अमरलीसे।

पुरुष उद्घोषक

माननीय मुख्यमंत्री जी, गांव चो गरीब आरु किसान परिवार चो जीवना ने हरिक आनतो काजे, हुन मन चो जीवना ने उजर आनतो काजे गोटोक आऊर तिहार मनातोर गोठ सुनुक होयसे, जेके मूर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ‘सौभाग्य योजना‘ बलून करला से। ये योजना चो हिसाब ने घर घर ने सितम्बर 2018 तक बिजली कनेक्शन देतोर होयदे। छत्तीसगढ़ ने एचो काजे काय तियारी करलो आसे।

 

 

 

मुख्यमंत्री जी

- माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी सपाय घर ने बिजली अमरातो काजे ‘सौभाग्य योजना‘ (सहज बिजली घर घर योजना) के 25 सितम्बर 2017 के मूर करलासे। हुन मन चो सोर आय कि आमके सपाय घर मन ने बिजली चो उजर के अमरातोर आय।

- छत्तीसगढ़ ने 98 दशमलव 67 प्रतिशत गांव ने विद्युतीकरण चो काम होलीसे। एबे सिरिप 465 ठान गांव आरु 7 हजार मजरा टोला ने बिजली अमरातोर बाचून गेली से।

- आमी बरख 2018 ने सौ प्रतिशत बिजली अमरातोर सोर के सम्पूरन करुन दखावां।

- असन खूबे असन गांव मन आसोत, जेथा बिजली तो अमरलीसे, मांतर कोनी कोनी घर ने बिजली कनेक्शन नी लगलीसे। असन सपाय मन के चिताऊन हुता बिजली कनेक्शन देतोर होयदे।

- मोचो मन आसे कि झपके प्रदेश ने ‘ऊर्जा उत्सव‘ मूर होओ। जे गांव ने विद्युतीकरण चो पाछे सपाय घर ने बिजली चो कनेक्शन अमरातोर होयदे। गांव ने बिजली अमरातोर काम के झपके पूरा करुन हुता ‘ऊर्जा उत्सव‘ मनातोर काम होओ।

- ‘ऊर्जा उत्सव‘ मनातो बेरा कम बिजली खरचा होओ, असन एल.ई.डी. बल्ब ट्यूबलाईट, पंखा, सौर ऊर्जा काजे रुफ-टॉप योजना, सार्वजनिक उपयोग काजे पेयजल योजना बलले पीवतोर पानी, सोलर हाई मास्ट लैम्प ये सपाय काजे बले चेतातोर अभियान चलातोर होओ।

-आमी सौर सुजला योजना ने 51 हजार किसान मन के सोलर पम्प खूबे कम मोल ने देऊंसे। ये मन के बावरतो आरु दखा राखा चो उवाट बले ये शिविर मन ने सांगतोर होओ।

- सते बललो ने कोनी गांव नाहले घर ने बिजली अमरतो के हुता चो रतो लोग मन चो जीवना बदलुन जायसे। हुन मन राती चो समया आरु बिजली ले चलतो जीनिस मन के बावरुन आपलो समया आरु मसागत के आऊर आगर उपयोग करुक सकोत।

- परिवार चो मेहरार आरु सियान लोग मन चो जीवना नंगत होयसे, आरु तुरते होतो बीती कांई अड़नाप चीपा मन ले बले बाचतोर होयसे। बिजली चो उजर ले घर चो बले राखा आगर नंगत हिसाब ले होयसे।

- बिजली ले टीवी कम्प्यूटर, लेपटाप, इंटरनेट, मोबाईल ये सपाय सुबिधा मन चो उपयोग आगर होयसे आऊर एचो ले नुआ पीढ़ी के खूबे लाभ मिरेसे।

- बिजली आरु भिने भिने उपकरण जमक मन चो उपयोग ले नुआ पीढ़ी के कयेक नुआ मोहका मन मिरेसे, जेचो ले हुन मन आगर नंगत शिक्षा आरु आगर नंगत काम हिसाब ने पूरे एसोत। येई काजे ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना‘ गोटोक हिसाब ने सत्ते बिजली चो बाड़ती चो फायदा सपाय लोग के मिरो, ये हिसाब ने खूबे बड़े काम होयसे। जेथाने मिरलो सफलता के आमी ‘ऊर्जा उत्सव‘ मनाऊन भाति लोग मन चो पूरे दखाऊक सकवां, असन आमचो उवाट आसे।

महिला उद्घोषक

-माननीय मुख्यमंत्री जी तुमी एबे बिजली ले सियान मन चो राखा आरु नंगत सुविधा चो गोठ के बललास। संयुक्त राष्ट्र संघ चो गोटोक रिपोर्ट ने सांगलो आसे कि बरख 2030 ने सियान लोग मन आऊर जुआन लोग मन चो गेनती बराबर माहा होऊन जायदे। असन ने काय सियान मन चो राखा हिसाब ने कांई नुआ उवाट मन बनातोर होयसे?

मुख्यमंत्री जी

- आजी काली दखुक मिरेसे कि खूबे असन लोग मन आपलो माय बाप चो सेवा सासन करतो काजे पाटगुचा होयसोत, येचो ले काय होयसे कि सियान मन चो जीवना मसकिल होऊन जायसे, हुन मन दूसर मन चो आसरा ने जासोत नाहले वृद्धाश्रम ने हुन मन के जाऊक पड़ेसे।

- कोनी कोनी ठाने तो कांई दुर्घटना नाहले आऊर कांई कारन ने सियान मन एकला होऊन जाऊआत मांतर खूबेअसन घटना असन बले दखा देऊआय कि हुन मन के बेटा, बेटी, बुआरी, नाती, पंती मन आपलो सियान मन के दखा राखा चो उवाट नी करोत।

- सबले पहिल तो मंय ये बलेंदे कि समाज ने सपाय मनुक मन चो भीतरे इतरो गियान आरु हिसाब होतोर आय कि हुन आपलो माय बाप, आई-दादी, आजू-दीदी मन काजे मया आरु आपलो मन भीतर ले हुन मन चो काजे आपन होतोर भावना संगाओत।

- पीला बेरा आपलो परिवार चो लोग मन चो मया, बाट दखातोर हिसाब, दखा-राखा आरु गियान सांगतो कारन चे कोनी बले मनुक चो बाड़ती होयसे।

-नंगत पड़ई लिखई, नंगत नवकरी, नाहले नंगत काम धंधा चो पाट कुती आमचो सियान मन चो तप आरु आसीरबाद चो गोठ चे रहेसे। एई काजे जिदलदांय हुन मन असकत होसोत, थाकसोत, उदलदांय हुन मन के नी छांडा, पाहारले हुन मन काजे साहा बना।

- ये गोठ हुन मन काजे सिरिप दया दखातो बीती नुहाय। आमचो मनुक होतो हिसाब तो येई आय कि सियान मन काजे तुमी तुमचो जे सेवा सासन चो काम आय, हुनके करा, मांतर जसन नी करासे जाले ये जानू राहा कि सियान लोग मन चो दखा राखा आरु जीवना चलातो हिसाब काजे कयेक कानून हिसाब ने उवाट बले बनालोर आसे।

- आईपीसी चो धारा 125 चो हिसाब ने माय बाप के पोसतोर जिमा हुन मन चो पीला मन चो आय।

- सियान मन चो दखा राखा नी करतोर माने चो रिपोर्ट ठाना ने होऊक सके।

- माय बाप आरु वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम, 2007 चो हिसाब ने सियान मन के जीवना चलातो भरण पोषण काजे ये हक आसे कि हुन मन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजस्व चो न्यायालय ने, आवेदन देऊक सकोत।

- हिन्दु दत्तक एवं रख रखाव अधिनियम-1956 चो धारा 20(1) चो हिसाब ने असकत/ लाचार अभिभावक बल्ले सियान माने मन चो दखा राखा चो जिमा बेटा आरु बेटी चो आय, ये नियम समाज चो सपाय समुदाय आरु वर्ग काजे आय।

- एई हिसाब ने, तुमी नुआ काम काजे पुछतो के मंय सांगेंसे कि एबे 03 अक्टूबर 2017 के छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय, रायपुर ने वरिष्ठ नागरिक बलले सियान मन चो सायता काजे ‘सीनियर सिटीजन सेल‘ बनालो आसे।

- सीनियर सिटीजन सेल चो संचालन स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया आरु छत्तीसगढ़ पुलिस दुनो मिसुन करसोत।

- ये सेल ने फोकाहा ने गोेठेयातो काजे टोल फ्री नम्बर 1800-180-1253 आरु हेल्प लाईन नम्बर 0771-2511253 ने कोनी बले फोन करुक सकोत।

- राज्य चो सपाय ठाना मन ने फैमिली काउंसिलिंग/सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क चो स्थापना करतोर होयदे।

- मांतर ए सपाय गोठ ले ऊठून मंय फेर एक हार बलेंसे कि आपलो सियान मन चो सेवा के आपलो भाईग समंजतोर आय।

- कानूनी उपाय करतोर नाहले वृद्धाश्रम जातोर माहा गोठ नी अमरो।

बाल दिवस

- एबे तुमी सियान मन चो चिंता करलास। ये संजोग आय कि दूय दिन पाछे ‘बाल दिवस‘ बले आय। ये मोहका ने मंय सपाय पीला मन के बधाई आरु शुभकामना देंयसे।

- पीला मन भीतरे भगवान रसोत। पीला मन चो मन भीतरे सत रहेसे। हुन मन काचा माटी रसोत, जेके नंगत सिखया आरु संस्कार देऊन आमी जसन बल्ले हुसन घड़ुक सकूंसे।

- आमी प्रदेश ने बचपन बल्ले पीला-जीवना के बचातोर आरु हुनचो एतो भविस के बनातो काजे कयेक योजना चलालूसे।

- मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, नानचुन शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री अमृत योजना, चिरायु योजना, बाल मधुमेह योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, सरस्वती सायकल योजना ये सपाय।

- ये योजना मन पीला मन के स्वस्थ, पढ़ा लिखा आरु संस्कारवान बनातो ने साहा होलासोत। मोचो मन आसे कि पीला मन के ये योजना मन चो आगर ले आगर फायदा मिरो।

 

पुरुष उद्घोषक

- सपाय सुनतो लोग मन। तुमचो मन चो गोठ आमके तुमचो चिठी, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर संगे संगे एस.एम.एस. ले बले खूबे असन मिरेसे। एचो काजे तुमके खुबे-खुबे धन्यवाद।

- एतो समया ने बले तुमी आपलो मोबाईल चो मेसेज बाक्स ने आर के जी चो पाछे स्पेस दिया, फेर आपलो बिचार के लिखुन 7668-500-500 नम्बर ने पठाते राहा, संदेश चो सरासरी ने आपलो नांव आरु पता लिखुक नी भुलका।

मुख्यमंत्री जी

- श्री योगेश्वर साहू, उमेद कुमार निषाद, भिवानी दास जांगड़े, मुकेश कश्यप, राजेन्द्र कुमार दामले, फूलचंद हलवाई, छगन लाल नागवंशी, जनक राम साहू, सुंदर लाल केंवट, दुर्गाराम साहू, रामकुमार साहू, लाभ राम कुमटे, असनी खूबे झान सुनतो लोग मन ये कार्यक्रम के सुनन भाती आपलो मन चो हरीक के तो सांगलाचे, पाहारले खुबे असन सलाहा बले दिलासे। तुमी सपाय चो धन्यवाद, आभार।

महिला उद्घोषक

- अबर सुनतो लोग मन, एदांय पारी आय ‘क्विज‘ चो।

- 18 नम्बर चो क्विज चो सुआल रहे-

- कोन सन् तक किसान मन चो आमदानी के दूय गुना करतोर सोर आसे?

- एचो सही जवाप आय (A) 2022

- सबले पहिल जे पांच झान सुनतो लोग मन एचो सही जवाप के पठालासे, हुन मन चो नांव आय-

(1) सरोजनी रजक, ग्राम लक्षणपुर, जिला बलौदाबाजार

(2) श्री हरिशंकर दास, ग्राम कोटसारी, जिला बलरामपुर

(3) डामिन पटेल, घोनथा, जिला दुर्ग

(4) ममता यादव, कबीरधाम

(5) प्रियंका वर्मा मोतीनगर रायपुर।

पुरुष उद्घोषक

- आऊर सुनतो लोग मन, अबर समया आय 19 नम्बर चो ‘क्विज‘ चो, सुआल आय-

- मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना काय बेमारी ले इलाज काजे आय?

- एचो सही जवाप (A) हार्ट डिसीज

                 (B) डायबिटिज

ये दुनो ने गोटोक आय

- आपलो जवाप देतो काजे, आपलो मोबाईल चो मेसेज बाक्स ने QA लिखा आरु स्पेस देउन A नाहले B, जे बले तुमके सही लागेसे, हुन गोटोक अक्षर लिखून भाती 7668-500-500 नम्बर ने पठाऊन दिया। संगे संगे आपलो नांव आरु पता के लिखा चे।

- सुनतो लोग मन, तुमी सपाय ‘रमन के गोठ‘ सुनते राहा आऊर आपलो मन चो गोठ के आमके सांगते राहा। एचय संगे आजी चो अंक के आमी एथाय सारुंसे। एतो अंक ने 10 दिसम्बर के होयदे फेर तुमचो संगे भेंट घाट। हुतरो दिन काजे दिया आमके बिदा। जुहार।